Søg

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Forsøg og årsberetninger

På denne side finder du vores Årberetnininger omkring Øgro. I Årsberetningerne finder du resultater fra forsøg foretaget med Øgro gødninger, på forskellige afgrøder, forskellige steder i Danmark.

De vigtigste erfaringer:

 • Øgro giver den hurtigste og sikreste effekt ved placering og nedfældning
 • Øgro giver generelt pæne udbytteresponser
 • Øgro giver gode muligheder for udbringning af gødning i meget våde perioder

Læs mere om erfaringerne i de forskellige forsøg i Årsberetningerne herunder. 

Gødningsæson 2017/2018 | Et tørkeår

Indhold:
Øgro 10-3-1 i vårsæd,- Byg
Øgro 10-3-1 i vintersæd - Hvede
Øgro 9-3-4+2S i spisekartofler

Læs hele årsberetningen her.

Gødningsæson 2016/2017 | Et regnfyldt år

Indhold:
Øgro 6-3-12+7S i stivelseskartofler
Øgro 10-3-1 i vårsæd - Byg
Øgro 10-3-1 i roer
Øgro N14 i roer
Øgro 9-3-4+2S i majs
Øgro N14 i majs

Læse hele årsberetningen her.

 

 

 

Markforsøg i Sverige

Forsøgsresultater med nedbrydning af kødbenmel
Organiske gødninger indeholder kvælstof i organisk form, mere eller mindre nedbrudt, og en del helt omsat til uorganisk kvælstof. Uorganisk kvælstof er tilgængeligt i jordvæsken som nitrat eller letbundet som ammonium til jordens kolloider. Når jorden tilføres gødning, vil det indgå i jordens samlede pulje af næringsstoffer i en dynamisk interaktion med planterne og mikroorganismerne i opbygning og nedbrydning af organisk stof. Disse forhold har naturlig betydning for afgrødens forsyning med næringsstoffer igennem vækstsæsonen. Også andre faktorer har indflydelse på kvælstofpuljens frigivelse af kvælstof, herunder gødningens kulstof-kvælstofforhold, tildelingstidspunkt, tildelingsmåde, kvalitet af nedmuldningen, jordfugtighed og temperatur.

Udnyttelsen af kvælstoffet, eller udnyttelsesprocenten kaldes værditallet og angiver i procent, hvor god førsteårsvirkningen af 100 kg Total-N i organisk gødning, er i forhold til 100 kg N i referencegødningen. På samme måde som mineralsk gødning ikke nødvendigvis er tilgængeligt for planterne umiddelbart efter udbringning, er den organiske gødning af ovennævnte årsager det heller ikke. Det er af stor betydning i planteavlen at kunne angive præcist, hvor hurtigt kvælstoffet omdannes og bliver tilgængeligt for afgrøden, og derfor er der udformet forsøg med det for øje. Øgro vurderes at have en udnyttelsesgrad på 70% i følge notatet om fastsættelse af markeffekt udarbejdet af SEGES.
 
Læs SEGES notatet om fastsættelse af markeffekt her.

Markforsøg i Sverige
I flere svenske markforsøg i korn med kødbenmel (Biofer og Ekoväx) var 50-90 % af det samlede kvælstof til rådighed for afgrøden i tildelingsåret. (Delin & Engstrøm, 2014). Det kvælstof i kødbenmel, som stilles til rådighed for planterne det første år, er ofte frigivet inden for 1-2 måneder efter tildeling (Delin et al, 2010). I Landsforsøg 2012 viser Øgro (Biogrow) signifikante merudbytter tildelt i vårbyg og havre med værdital på 89 i forhold til svinegylle. Kødbenmel har i forsøg med biogas baseret på lupin og permanentgræs været den alternative gødning, som har haft den bedste effekt. Virkningen har været på niveau med eller over svinegylle. Landsforsøg 2013 med Øgro (Biogrow) til vårbyg har bekræftet en høj kvælstofudnyttelse.

Konklusion og vurdering
Høje kvælstofeffekter i kødbenmel er blevet konstateret i mange danske og svenske forsøg. Nedmuldning og samtidig placering giver størst sikkerhed for god effekt. Nye forsøg kan belyse variationer i N-effekt. Klimatiske betingelser og rettidighed i udbringning forklarer en væsentlig del af variation i udnyttelse. Kvælstofeftervirkning vil være aftaget efter 1 til 2 år, mens effekten på jordens frugtbarhed er vedvarende. En del af fosforbidraget er umiddelbart tilgængeligt i udbringningsåret og det forventes at udnyttelsen af fosfor er på 100 % over tid.