Daka Danmark og Øgro vil gerne ønske alle et rigtigt godt nytår. Vi håber, at det kommende år vil blive godt, selvom der tegner sig en del udfordringer, der skal overvindes. Primært tænkes på inflation og dyre energipriser.

Øgro i vårsæd
Øgro brugt som startgødning i vårsæd er meget oplagt og har i den forgangne sæson virket særdeles tilfredsstillende. Vi anbefaler 15-20 kg kvælstof pr. ha, som svarer til 180- 250 kg Øgro 10-3-1 pr. ha med en udnyttelsesgrad på 80 % placeret ved såning. Dette skaber dyrkningssikkerhed og rettidig omhu. Øgro supplere gylle og biogas gylle særdeles godt.

Kører man gylle ud før såning, vil Øgro sætte gang i den nysåede kernes rødder, som hurtigere når ned og får fat i næringsstofferne i gyllen. Hvis man derimod kører gylle ud med slæbesko eller slæbeslanger efter såning, kan man derimod så rettidigt, hvor man samtidig ved såningen placerer Øgro. Forsinket såning koster i udbytte.

Tørstofindholdet i gylle/biogasgylle skal omsættes og her hjælper Øgro til. Gylle har et C/N forhold på ca. 8 og det vil i fremtiden blive højere jo mere halm, der tilsættes i biogasproduktionen. I dag har biogasgylle et tørstofindhold på 4-8 %, men fremover vil dette tørstof indhold stige til over 8 % jo mere halm, der tilsættes. Ligeledes vil NH4+ indholdet falde fra 60-70 % til under 60 %*. Øgro har derimod et C/N forhold på under 5, derfor vil Øgro udover startgødningseffekten være med til at omsætte tørstofindholdet i gyllen/biogasgyllen således, at man får en bedre udnyttelse af gyllen.

*Tal fra Lars Villadsgaard Toft, SEGES
Juletræer
Brug at organisk eller delorganisk gødning i juletræer er stigende. Dette er der 2 grunde til. Dels har organiske gødninger nogle produktionsmæssige fordele, og dels er der fra forbrugernes side ønske om mere bæredygtige juletræer. Her er Øgro 10-3-1 og ØgroTree særdeles oplagte at bruge. Øgro 10-3-1 er 100 % organisk og et 100 % recirkuleret produkt. Øgro 10-3-1 må også bruges i økologisk juletræsproduktion.
ØgroTree er en delorganisk gødning hvor 49 % af kvælstoffet er organisk og de 51 % er mineralsk fra Yara 27 Mg. Der er tilsat Mg og ekstra kali således, at man har en gødning, hvor man ved 1 overkørsel kan færdiggøde sine juletræer. Vi anbefaler med begge gødninger, at de skal udbringes relativt tidligt. Det vil i praksis sige i sidste halvdel af marts måned, hvis forholdene tillader det.

Er organisk gødning dyr at bruge i juletræer? Det kan besvares således: Hvis du tildeler 50 kg N i gennemsnit pr. år i 9 år, vil Øgro 10-3-1 sammenlignet med en 21-3-10 lignende gødning med nuværende priser koste ca. kr. 1,75 mere pr. juletræ i hele juletræets levetid på 9 år. Mon ikke et kønnere juletræ samt en mindre kassation og en bedre efterspørgsel sagtens kan betale denne merpris.
Gødningspriser

Handelsgødning, som jo ikke må bruges i økologien, er steget meget kraftigt i pris siden krigen i Ukraine startede for knap et år siden. Prisen er dog gået lidt ned på det sidste. Øgro kører helt sit eget løb. Øgro prissættes ud fra, hvad efterspørgslen på C2 mel, som er råvaren til denne gødning, er på verdensmarkedet, samt selvfølgelig energipriserne primært naturgas. Vi har ved sæsonstart, i august, fastsat sæsonens priser på Øgro.

De ligger prismæssigt fast. Dog følger de den prisstruktur, som vi har, hvor det er en fordel i at bestille tidligt og hjemtage i vores valg. Der kommer derfor ikke yderligere prisstigninger på Øgro udover dem, som følger vores fastlagte prisstruktur.

Vi har ved sæsonens start budgetteret med og reserveret råvare til den mængde 
gødning, som vi mener at kunne afsætte i sæsonen. Vi har varer tilbage, men det er ikke voldsomt meget, vi har tilbage til salg og levering i Danmark inden foråret sætter ind, så vi kan kun anbefale at få bestilt, mens vi har varer til rådighed.