Når de nye gødningsregler træder i kraft i 2022 og 2023 i økologien, vil det få stor betydning for de muligheder de økologiske planteavlere har for at sammensætte gødningsplanerne. Øgro vil her være et muligt supplement.

I gødningssæsonen 2022-2023 bliver de nye gødningsregler for økologien indfaset. Det betyder en reduktion til maks. 43 kg N i konventionel husdyrgødning + maks. 22 kg i afgasset konventionel gylle.

Der vil i denne forbindelse blive økologiske bedrifter, som efter de nye regler ikke har gødning nok ved brug af konventionel gylle alene. Det bliver dog tilladt at bruge nogle recirkulerede gødningstyper, som er oplistet på Bilag 2. Her er Øgro en af mulighederne.
Efter de nye regler må Øgro bruges op til 107 kg N pr. ha. og kan være med til at opnå gødning nok efter de kommende gødningsregler.

”Det er klart, at Øgro i de fleste tilfælde er et dyrere gødningsprodukt end gylle. Det vil derfor blive relativt dyrt at gøde op til de enkelte afgrøders behov med Øgro alene. Det finder vi heller ikke selv realistisk, og der vil opstå nye alternative gødningsformer, hvormed man kan dække afgrødernes N behov” fortæller Henrik Stubager – Øgro Market Manager.

Efter de nye regler bliver det endnu mere interessant at planlægge Øgro ind som startgødning med en rentabel mængde. Der er også afgrøder, som godt kan betale for at bruge Øgro hele vejen op til afgrødens behov. Det kan være frøgræs, vinterraps og forskellige kornsorter til konsum.

Øgro og gylle supplerer hinanden
Øgro må bruges i alle afgrøder under den forudsætning, at det indarbejdes i jorden i forbindelse med såning eller en efterfølgende radrensning. I afgrøder som frøgræs og vintersæd skal Øgro nedskæres i jorden.

Det er ikke som udgangspunkt meningen at Øgro skal erstatte gylle. Gylle vil i de fleste tilfælde være en billigere gødningskilde end Øgro. Til gengæld supplerer Øgro og gylle hinanden rigtig godt. Som udgangspunkt anbefaler vi at placere ca. 15-20 kg udnyttet N i Øgro samtidig eller før såning, også selvom man har gylle nok til rådighed” fortæller Henrik Stubager Øgro – Market Manager

Kombinationen af Øgro og gylle gør at afgrøden kommer godt fra land og tager konkurrencen fra ukrudtet. I praksis kan man sige, at man opnår en større dyrkningssikkerhed ved at bruge Øgro som startgødning. Forsøg gennemført af SEGES i vårbyg over flere år bekræfter dette.