Vi er i Øgro klar til den nye sæson, som starter op her i august måned. Der vil lige som foregående år være prismæssig fordel i at bestille sit forbrug af Øgro til kommende sæson tidligt.

Denne prismæssige fordel skyldes, at produktionen af råvaren fra de døde dyr forløber jævnt over hele året, og det gør selve produktionen af gødningen også. Det betyder at der er behov for lagerkapacitet hele året, og ikke kun i forårsmånederne.

Øgro får desværre en prismæssig stigning i forhold til sidste år. Dette skyldes primært, at efterspørgslen af råvaren til Øgro er stigende i hele Europa, hvilket vi også ser på mange andre råvaretyper i denne tid. Mængden af døde dyr sætter en naturlig begrænsning i forhold til hvor meget Øgro vi kan producere.
Trods stigningen i pris, er Øgro stadig interessant og oplagt at bruge i rigtig mange afgrøder.

Her i nyhedsbrevet kan du læse mere om:

  • Nye muligheder med Øgro
  • Ny Øgro-folder til økologisk planteavl
  • Vintersæd
  • Grøntsager og andre specialafgrøder
  • Juletræer

Nye muligheder med Øgro
De begrænsninger der har været i forhold til brugen af Øgro blev ændret i starten af 2021. Det er derfor nu muligt at bruge Øgro i alle afgrøder under den forudsætning at Øgro indarbejdes i jorden ved såning eller nedskæres i afgrøden. Dette betyder, at der er mulighed for at udnytte Øgro i mange interessante afgrøder som vinterraps, vintersæd, sukkerroer, græsfrø, kartofler m.v. Den mest oplagte måde at bruge Øgro på er som startgødning, og det vil langt de fleste afgrøder kvittere positivt på

Øgro til økologisk planteavl
Vi har udarbejdet en ny Øgro-folder ”Værdiskabende gødning til økologisk planteavl”. Denne folder beskriver, hvad Øgro er og anviser, hvordan det optimalt kan bruges i en række afgrøder. Vi har valgt ikke at gå alt for teoretisk fagligt i dybden med de enkelte afgrøder, da det ville blive for omstændeligt. Den skal mere tages som et godt udgangspunkt til, hvordan Øgro kan bruges mest hensigtsmæssigt. Man kan så kontakte os eller sin planteavlskonsulent, hvis man vil have vendt mulighederne mere dybdegående.

Klik her, og find folderen

Vintersæd
Det er nu er muligt at bruge Øgro i vintersæd. Det er derfor oplagt og interessant at bruge Øgro samtidig med såning eller senere i vintersæd.
Ud fra et svensk forsøg, som også kan ses i den nye Øgro-folder, er der en ret stor gevinst ved at placere ca. 35 kg udnyttet N i Øgro 10-3-1 samtidig med såning. Udover et merudbytte, vil det også være muligt at så vintersæden tidligere end det, man praktiserer i dag. Dette skyldes at afgrøden kommer hurtigere i gang med spiringen og derfor tager noget konkurrence fra ukrudtet. Sår man alligevel et stykke inde i oktober måned, så har kernen noget kvælstof og fosfor til at komme godt i gang på og er derfor bedre rustet til at klare sig godt igennem vinteren. Ligeledes vil afgrøden have noget kvælstof at trække på i det tidlige forår, således at man ikke behøver at køre gylle ud alt for tidligt og derved ødelægge marken med køre- og strukturskader.
Det svenske forsøg som er vist nedenfor viser, at ved en deling af kvælstofmængden med ca. 35 kg udnyttet N samtidig med såning og resten tilført om foråret, når kørsel tillader det, giver et ret stort merudbytte.

Grøntsager og andre specialafgrøder
Udviklingen i grøntsagsproduktionen går i retning af flere økologiske produkter og færre konventionelle produkter. Det giver derfor god mening at lade Øgro indgå som en del af den samlede gødningsplan. Øgro fungerer rigtigt godt som supplement til gylle, hvis gylle ikke kan skaffes til rimelig pris, kan Øgro også bruges som fuldgødskning. Øgro i grønsager har også den fordel, at man nemt kan justere sin gødningsplan, hvis man kan se, at en grøntsagskultur kommer til at mangle næringsstoffer. Dog skal Øgro ,så vidt det er muligt, placeres i fugtig jord for at få optimal virkning.

Juletræer
Der har i den seneste sæson været en stigende efterspørgsel efter vores gødninger. Det gælder både Øgro 10-3-1 og ØgroTree. ØgroTree er en ny semiorganisk gødning, som blev godt modtaget i markedet.  Vi kan se, at juletræsmarkedet efterspørger andre gødningstyper end de klassiske mineralske gødningstyper. Det skyldes bl.a. at organiske og semiorganiske gødninger giver nogle rigtig pæne juletræer i god balance. Udover dette kan vi også se, at der er mere fokus på at producere juletræer i en mere bæredygtig retning.

Vi anbefaler derfor, at man bestiller enten Øgro 10-3-1 eller ØgroTree allerede her i efteråret.