Den nye gødningssæson starter 1. august. Det er samme tidspunkt, som vi starter med salg af Øgro til den nye sæson. Det er meget positivt, at vi kan melde ud, at Øgro har fået et prisfald på ca. 18 % i forhold til den forgangne sæson. Prisfaldet skal dog ses i lyset af, at der spås en stigning i naturgasprisen hen over efteråret samt, at der er sket et stort fald i slagtesvineproduktionen i Danmark. Dermed er der også færre døde grise, som er råvaren til Øgro. Det vil derfor af flere grunde være en god ide allerede nu at få bestilt den mængde Øgro, som man forventer at bruge på bedriften i den kommende sæson.

Gode resultater med Øgro i den seneste sæson

Vi har i den seneste sæson modtaget rigtigt mange positive tilbagemeldinger på virkningen og effekten af Øgro i forskellige afgrøder.
Primært bruges Øgro i mange afgrøder som startgødning.
I dette forår blev vårsæden sået i nogenlunde rette tid i et godt og fugtigt såbed.

Men efterfølgende kom der ikke regn i lang tid. Der var reelt tørke, som havde forskellig udbredelse i landet. Det er bl.a. i sådant et forår, at Øgro udbragt samtidig med såning kommer til sin ret.
I vårsæd anbefaler vi til kommende sæson 15-20 kg kvælstof pr. ha, som svarer til 180-250 kg Øgro 10-3-1 pr. ha med en udnyttelsesgrad på min. 80 % placeret ved såning. Dette skaber dyrkningssikkerhed og er rettidig omhu.

God økonomi i at bruge Øgro

Ligeledes er der grundlæggende god økonomi i Øgro. Udbytte/responskurven siger 15-20 kg kerne i vårbyg for hvert kg kvælstof tildelt. 1 kg kvælstof (isoleret) koster i Øgro ca. 34 kr. 18 kg vårbyg á 2,50 kr. pr. kg = 45 kr. Det giver en gevinst på ca. 11 kr. for hvert kg kvælstof i Øgro købt og udbragt.

Øgro til vinterraps

Såning af vinterraps er meget nært forestående. Vi vil klart anbefale at placere Øgro sammen med såning af rapsen. Dels er det almindeligt kendt, at vinterraps skal have ca. 30 kg kvælstof i det tidlige efterår for at udvikle sig og komme sikkert og godt igennem vinteren. Det er bare ikke så nemt at tildele gødning efter såning i raps, medmindre den sås på rækker. Derfor er det oplagt at tildele Øgro samtidig med såningen.

Om foråret kan man tildele yderligere Øgro til rapsen. Det kan gøres enten med nedskæring eller samtidig med radrensning af rapsen. Med 10 kg frø for hvert kg kvælstof har rapsen en rigtig god tilbagebetalingsevne for mere kvælstof. Det vil derfor altid kunne betale sig at give optimal mængde kvælstof til rapsen, også i Øgro. Man tjener faktisk ca. 30 kr. for hvert kg Øgro-kvælstof, man tildeler vinterrapsen.

Interesse for Øgro i vintersæd

Det er blevet tilladt at bruge Øgro som startgødning i vintersæd.

Reglerne er: Øgro skal udbringes samtidig med såning af vintersæden, som skal ske inden den 1. oktober. Der må maksimalt tildeles 15 kg udnyttet kvælstof. Den lovpligtige udnyttelsesprocent, som på alle andre tidspunkter af året er 80 % i Øgro 10-3-1, skal til brug i vintersæd indregnes med 90 procent.

Vi har fået en del henvendelser om brug af Øgro i vintersæd, og der er flere argumenter for at bruge Øgro som startgødning i vintersæd. Som startgødning kommer vintersæden hurtigere i gang og modstår bedre konkurrencen fra ukrudt. Man får tildelt både kvælstof og fosfor, så vintersæden er bedre rustet til at komme igennem vinteren. Vintersæden får med kvælstoffet noget at komme i gang på i det tidlige forår, hvilket betyder, at man kan vente med udkørsel af gylle. På den måde undgås ødelæggende struktur- og køreskader.

Gode resultater med opdelt tildeling af gødning i vintersæd
Praktiske forsøg foretaget af Lantmännen, på deres forsøgsgård i Sverige, har vist markante merudbytter ved opdelt udbringning af kvælstofmængden i vintersæd. Det er altså en god ide at udbringe en del af den samlede kvælstofkvote som startgødning, samtidig med såning, mens resten udbringes til foråret. Man skal huske, at Øgro i fremspiret korn eller frø skal nedskæres i afgrøden. Det kan sagtens lade sig gøre med de fleste såmaskinetyper, der er på markedet i dag.

Øgro supplerer gylle og biogasgylle særdeles godt

Kører man gylle ud før såning, vil Øgro placeret samtidig med såning sætte gang i den nysåede kernes rødder, som hurtigere når ned og får fat i næringsstofferne i gyllen. Hvis man derimod kører gylle ud efter såning med slæbesko eller slæbeslanger, kan man med fordel så rettidigt, hvor man samtidig ved såningen placerer Øgro. Forsinket såning koster i udbytte.

Tørstofindholdet i gylle/biogasgylle skal omsættes, og her hjælper Øgro til. Gylle har et C/N forhold på ca. 8 eller højere, alt efter om det er svinegylle eller kvæggylle. C/N forholdet i biogasgylle vil i fremtiden blive højere, jo mere halm der tilsættes i biogasproduktionen. I dag har biogasgylle et tørstofindhold på 4-8 %, men fremover vil dette tørstof indhold stige til over 8 %, jo mere halm, der tilsættes. Ligeledes vil NH4+ indholdet falde fra 60-70 % til under 60 % (tal fra Lars Villadsgaard Toft, SEGES) Øgro har derimod et C/N forhold på under 5. Derfor vil Øgro udover startgødningseffekten være med til at omsætte tørstofindholdet i gyllen/biogasgyllen, således at man får en bedre udnyttelse af kvælstoffet.